Monday, August 18, 2014

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അപ്പം - ലഹ്‌മാ ദ്‌മിൻ ശ്മയ്യാ നെഹ്ത്തേസ്
ܐܸܢܵܐ ܐ݇ܢܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܚܲܝܵܐ ܕܡ݂ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܢܸܚܬܹܬ݂܀
ܐܸܢܵܐ ܐ݇ܢܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܕܢܸܚܬܹܬ݂ ܡ݂ܢ ܪܵܘܡܵܐ܀
ܐܸܡܲܪ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ ܠܬܲܠܒܡܝܼܕܵܘܵܗܝ ܟܠ ܡ݁ܢ ܕܒ݂ܚܘܼܒܵܐ ܩܵܪܹܒ݂  ܘܢܵܣܹܒ݂ ܠܝܼ ܚܵܝܹܐ ܒܝܼ ܠܥܵܠܲܡ ܐܘܿܝܵܪܹܬ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ܀

എന്നാനാ ലഹ്‌മാ ഹയ്യാ ദ്മിൻ ശ്മയ്യാ നെഹ്‌ത്തേസ്.
എന്നാനാ ലഹ്‌മാ ദ്‌നെഹ്‌ത്തേസ് മിൻ റൗമാ.
എമ്മാർ പാറൊക്കൻ ബ്‌റാസാ ല്‌സൽമീദാവൂ കോൽ മിൻ ദവ്ഹൂമ്പാ  കാറെവ് ഉനെസേവ് ലീ ഹയ്യേ ബി ല് ആലം ഉയാറേസ് മൽക്കൂസാ

ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള  അപ്പമാകുന്നു. ഉന്നതത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന അപ്പം ഞാനാകുന്നു. സ്നേഹപൂർവ്വം എന്ന സമീപിച്ച് എന്നെ സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്നിൽ നിത്യം ജീവിയ്ക്കുകയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന രഹസ്യം ദിവ്യരക്ഷകൻ തന്റെ ശിഷ്യരെ അറിയീച്ചു.

ܐܸܢܵܐ -  ഞാൻ
ܠܲܚܡܵܐ -  അപ്പം
ܚܲܝܵܐ -  ജീവിയ്ക്കുന്ന
ܕܡ݂ܢ -  നിന്ന്
ܫܡܲܝܵܐ -  സ്വർഗ്ഗം
ܕܡ݂ܢ ܫܡܲܝܵܐ -  സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന്
ܢܸܚܬܹܬ݂ -   ഇറങ്ങിവന്ന
ܪܵܘܡܵܐ -  ഉന്നതം
ܐܸܡܲܪ -  പറഞ്ഞു
ܦܵܪܘܿܩܲܢ -  രക്ഷകൻ
ܠܬܲܠܒܡܝܼܕܵܘܵܗܝ -  ശിഷ്യന്മാരോട്
ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ -  രഹസ്യം
ܟܠ -  എല്ലാവരും
ܕܒ݂ܚܘܼܒܵܐ -  സ്നേഹപൂർവ്വം
ܩܵܪܹܒ݂ -  സമീപിച്ച്
ܢܵܣܹܒ݂ -  സ്വീകരിയ്ക്കുക
ܠܝܼ - വരെ
ܚܵܝܹܐ -  ജീവിയ്ക്കുക
ܒܝܼ -  
ܠܥܵܠܲܡ -  നിത്യം
ܐܘܿܝܵܪܹܬ - അവകാശപ്പെടുത്തുക

ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ - രാജ്യം