Wednesday, July 4, 2012

(Quambel Maran) കമ്പൽ മാറൻ (ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ)


 :ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ: ܗܵܢ ܩܘ݂ܪܒܵܢܵܐ 
:ܥܸܠܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܕܩܵܪܹܒ݂ ܥܲܒܕܵܟ  
:ܬܵܐܝܡܵܢܘ݂ܒܗܲ 
ܒܠܸܡܒܵܐ ܕܿܟܝܵܐ 
.......ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ

:ܝܟܐܲ ܩܘ݂ܪܒܵܢܹܐ  : ܒܵܗܵܬܵܐܐܲܕ 
:ܟܹܐܢܹܐ ܓܒܲܝܵܐ : ܢܘܿܚ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡܘ   
:ܝܣܚܵܩܐܘ ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ 
.ܘܣܸܦܘܝܵ ܂ܟܝܵܐܕ 
.......ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ

 :ܐܲܝܟ ܩܘ݂ܪܒܵܢܹܐ ܕܩܲܪܸܒ݂ܘ ܫܠܝܚܹܐ  
 :ܒܓܵܘ ܂ܥܸܠܝܬܵܐ : ܢܸܥܘܿܠ ܩܕܵܡܲܝܟ 
: ܐܘܢܸܗܘܸ ܡܩܲܒ݂ܠܵܐ 
:ܠܒܹܥܬ݂ ܂ܐܡܲܠܟܘ݂ܬܵ 
.......ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ

No comments: